Losse modules opleiding Pedagogiek

Ben je geïnteresseerd in de opleiding Pedagogiek, maar kun je (nu) niet de hele studie volgen? Of wil je je professionaliseren op een specifiek thema of terrein? Volg dan een (of meerdere) losse modules van de opleiding. De losse modules volg je op een woensdagavond.

Iedereen met een havo-, vwo- of mbo niveau 4 diploma kan modules volgen uit leerjaar 1 en 2. Let op! Je kunt modules uit de beroepslijn niet volgen zonder de modules uit de cursuslijn gevolgd te hebben. Andersom is dit wel mogelijk. 

Heb je een hbo-diploma en ben je werkzaam in dit beroepenveld? Dan kun je ook modules volgen uit leerjaar 3 en 4 of modules die horen bij het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker. Deze laatste categorie kun je ook gebruiken bij je herregistratie als jeugdzorgwerker. 

De kosten voor het volgen van losse modules zijn € 110,- per studiepunt. Als je een module hebt afgerond ontvang je een verklaring. Ben je geïnteresseerd maar wil je eerst nog wat meer weten? We helpen je graag op een van de volgende manieren.

Hieronder vind je per module een kort overzicht van de inhoud. Wil je alle details lezen, zoals de specifieke moduledoelen? Download dan de studiegids Pedagogiek jaar 1 (pdf).

T1.01 Waarde(n)volle pedagogiek
Studiepunten: 4
College-uren: 8

Een beroemd pedagoog zei eens dat het doel van de opvoeding de mondige persoonlijkheid is. Deze uitspraak laat zien dat in de opvoeding waarden een belangrijke rol spelen. De thematiek binnen deze module beoogt een hulpmiddel te zijn in de bewustwording van de waardengeladenheid van pedagogische opvattingen en het beroep van HBO-pedagoog. Belangrijk is niet alleen dat pedagogen keuzen maken maar dat ze zich realiseren op basis van welke waarden ze hun normen en keuzen baseren. Verantwoord handelen veronderstelt daarom kennis van historische ontwikkelingen rondom pedagogiek en inzicht in relevante kernbegrippen uit de christelijke geloofsleer met betrekking tot ethisch denken en handelen. De module  beoogt praktische handvatten te geven hiermee goed om te gaan. Gelet op het bovenstaande zal in deze module met name aandacht worden besteed aan ‘normatieve’ (christelijke) pedagogen die vanuit Bijbelse waarden de (christelijke)opvoeding gestalte willen geven.

B1.01 Beroepslijn – Werken aan eigen ontwikkeling
Studiepunten: 4
College-uren: 7

Gezocht, een hbo-pedagoog voor 16 uur. De meeste mensen zullen niet direct een concreet beeld hebben bij wat dit beroep inhoudt. Welke taken voert hij of zij uit, waar werken hbo-pedagogen? Voor studenten hbo-pedagogiek is het natuurlijk van groot belang om helder te hebben hoe het toekomstige beroep eruit ziet en wat je daarvoor moet kennen en kunnen. Deze module wil het beroep en de opleiding goed in beeld brengen. Daarnaast werk je aan een basis om een eigen ontwikkeling in te gaan richting het beroepsbeeld. De beroepstaken ‘Werkt aan eigen ontwikkeling’ en ‘Plant en organiseert de dagelijkse gang van zaken’ staan centraal in deze periode. Er wordt aandacht besteed aan het formuleren van  leerdoelen,  de wijze van reflecteren en timemanagement. De praktijkonderdelen van het eerste jaar (werkveldoriëntaties en oriëntatie in de praktijk) en het opbouwen van het portfolio worden uitgelegd.

C1.01 Opvoeding
Studiepunten: 4
College-uren: 7

Wat is opvoeden eigenlijk en waar is het op gericht? Is christelijk opvoeden anders dan ‘gewoon’ opvoeden? Weten we wat een ‘ goede’ opvoeding is? En kijken we dan vooral naar de praktijk of hebben we ook wat aan de wetenschap? Deze vragen komen onder meer aan bod in deze inleidende module. Er wordt ingegaan op wat kenmerkend is voor opvoeden en wat typerend is voor een goede opvoedingsrelatie. Verder zal aandacht worden besteed aan verschillende opvoedingsdoelen en aan de noodzaak en de mogelijkheid van opvoeden. Ook besteden we aandacht aan enkele belangrijke opvoedingsmiddelen en de verschillende opvoedingsmilieus waarbinnen wordt opgevoed en hun onderlinge relatie. Deze module wil studenten helpen bij het ontwikkelen van een eigen pedagogische visie en de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen.

C1.02 Praktijkonderzoek 1
Studiepunten: 2
College-uren: 4

Er wordt veel gedaan aan opvoedingsondersteuning of hulp bij gedragsproblematiek, maar werkt dat ook? En kan de praktijk verbeterd worden? Wat hebben andere mensen daar al over geschreven? Deze vragen brengen je op het vlak van praktijkonderzoek, waarbij op systematische wijze gezocht wordt naar antwoorden op vragen vanuit de eigen beroepspraktijk.
In deze module maak je kennis met de onderzoekscyclus van praktijkonderzoek en denk je na over praktijkproblemen en mogelijke onderzoeksvragen vanuit het pedagogische werkveld.

T1.02 Jeugd van tegenwoordig
Studiepunten: 4
College-uren: 8

Sinds mensenheugenis wordt er door ouderen geklaagd over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Maar wat valt er dan te klagen? Bestaat er zoiets als ‘de jeugd’? En zo ja, wat verstaan we daar dan onder? En als er dan zoiets als een jeugdcultuur bestaat, hoe is die dan ontstaan en welke kenmerken heeft zij? Is er sprake van één jeugdcultuur of zijn er verschillende? Onder andere deze vragen zullen allereerst  in deze module centraal staan. In het vervolg focussen we op de jongste generatie. Deze generatie lijkt te verschillen van de generaties voor hen. Zij leeft intens en is gefascineerd door uiterlijke kicks en netwerken. De meeste tieners van nu zijn opgevoed in vrijheid en voorspoed. En door een grote mondigheid lijkt het kind al bijna volwassen. Toch worstelt een deel van deze jongeren met problemen en wordt de roep om meer waarden en normen steeds groter. Krijgen jongeren teveel vrijheid van de ouders? Op welke manieren kunnen opvoeders waarden en normen overdragen en zo bijdragen aan gewetensvorming? Welke knelpunten komen zij daarbij tegen? Dit zijn vragen die in het vervolg van deze module de aandacht vragen. 

B1.02 Beroepslijn – Begeleiden van jeugdigen
Studiepunten: 3
College-uren: 7

Jeugdigen zijn overal te vinden. Op straat, in de klas, op de jeugdvereniging, in de bioscoop of bij uitgaansgelegenheden. En opgroeien doen ze allemaal, maar helaas hebben ze niet allemaal en veilige opvoedingssituatie. In gezinnen of in wijken kunnen veel problemen spelen. Sommige jongeren groeien vanwege hun gezinssituatie op in pleeggezinnen of residentiële huizen.
In deze beroepslijn gaat het om de beroepstaak ‘Begeleiden van jeugdigen’. In deze module oefen je het contact maken met jeugdigen en het omgaan met jeugdigen op open, toegankelijke en authentieke manier.
Hoe kunnen we ze helpen bij opgroeien? Hoe kunnen we hun eigen kracht bevorderen? We moeten een veilige omgeving creëren en hun rechten en eigen kracht respecteren.

C1.03 Ontwikkeling van het kind
Studiepunten: 5
College-uren: 10

Hoe kan het dat het ene kind zo makkelijk vrienden maakt en het ander kind niet? Wanneer gaan kinderen eigenlijk kruipen en lopen? Hoe ontwikkelt de identiteit zich? Van hbo-pedagogen wordt verwacht dat zij weten hoe de ontwikkeling op sociaal, emotioneel en cognitief gebied verloopt. Hoe verlopen deze ontwikkelingen meestal, welke variaties in de ontwikkeling zijn nog normaal en welke zijn zorgelijk? Dergelijke vragen horen bij het vakgebied van de ontwikkelingspsychologie. In deze module wordt de ontwikkeling van baby’s, peuters, kleuters, schoolkinderen, pubers en adolescenten bestudeerd. Theorieën worden steeds gekoppeld aan de(opvoedings)praktijk. De (on)mogelijkheden om de ontwikkeling te stimuleren zal ook steeds bekeken worden. Op welke manier kunnen opvoeders het beste op de ontwikkeling inspelen? In de colleges zal de nadruk liggen op verdieping, toepassing en actualiteit. De aangegeven literatuur wordt daarbij bekend verondersteld.

T1.03 Mensenkinderen
Studiepunten: 4
College-uren: 7

Opvoeders gaan vaak onbewust en impliciet uit van een mens- en kindbeeld. Dit beeld heeft pedagogische consequenties: het beïnvloedt  het pedagogisch denken en handelen. Daarom is bewustwording van het eigen mens- en kindbeeld en dat van andere opvoeders voor de (toekomstige) HBO-pedagoog van wezenlijk belang. In deze module komt de relatie tussen mens- en kindbeeld enerzijds en het opvoeden anderzijds nadrukkelijk aan de orde. Verder zal worden ingezoomd op diverse mens- en kindbeelden in  verleden en heden. Met name het bijbels mens- en kindbeeld en de pedagogische consequenties daarvan krijgen nadrukkelijk aandacht. De vraag hoe in de pedagogische hulpverlening de (eigen) visie op het kind/de jongere een rol kan spelen zal in deze module eveneens aan de orde komen.

B1.03 Beroepslijn – Eenvoudige problematiek
Studiepunten: 4
College-uren: 6

Elke ouder heeft af en toe opvoedingsvragen. Niet alleen schriftelijk in tijdschriften of via internet, maar ook in gesprekken begeleiden pedagogen opvoeders in het zoeken naar antwoorden. Het juiste antwoord kan immers verschillen per kind en gezin. Je zoekt samen met de ouders naar de juiste oplossing voor dat specifieke gezin in die specifieke situatie. De beroepstaak ‘Opvoeders helpen een eenvoudig pedagogisch probleem op te lossen’ wordt geoefend in deze periode aan de hand van opdrachten en gesprekssimulaties. Ervaringen die opgedaan zijn in de opvoedingssituaties tijdens de Praktijkoriëntatie vormen naast de literatuur ook input voor deze module.

C1.04 Opvoedingsondersteuning
Studiepunten: 4
College-uren: 7

Opvoeden is een alledaagse bezigheid. Veel gaat vanzelfsprekend, maar zo nu en dan komt elke ouder voor opvoedingsvragen te staan. Vaak vinden ouders zelf een antwoord soms geholpen door hun directe omgeving. Het kan ook prettig zijn om deze vragen te bespreken met deskundige of met andere ouders die in een vergelijkbare situatie zitten. Opvoedings- of ouderondersteuning gaat om opvoeders helpen opvoeden. Het biedt de gelegenheid om informatie en/of begeleiding te krijgen bij vragen over de opvoeding van kinderen. Mocht er aanvullende en/of andere hulp nodig zijn, dan kan er ook doorverwezen worden naar andere instanties.
Om opvoedingsondersteuning aan ouders vorm te geven is gedegen kennis, beheersing van diverse vaardigheden en een cliëntgerichte houding nodig. Centraal in deze module staat het professioneel handelen van de opvoedingsondersteuner: het toepassen van passende methodieken, vanuit theoretische kaders en met behulp van de juiste vaardigheden en houding.

C1.05 Gespreksvaardigheden
Studiepunten: 2
College-uren: 5

In onze samenleving zijn er weinig beroepen waar je niet sociaal vaardig dient te zijn. Aan een pedagoog worden echter extra eisen gesteld. Je bent bezig met het ondersteunen, coachen, adviseren, begeleiden van opvoeders en dat vraagt van een pedagoog dat je onbevooroordeeld naar de ander kunt luisteren, kunt invoelen wat de problemen voor de ander betekenen, durft door te vragen bij gevoelens, oog hebt voor non-verbale aspecten in de omgang. Daarnaast moet je technieken beheersten als kunnen luisteren, samenvatten, doorvragen, confronteren. Hiernaast dien je ook nog een aantal vaardigheden te bezitten als het gaat om verschillende gespreksvormen. In deze module zal speciaal aandacht worden besteed aan de intake en de adviesfase van een gesprek.

T1.04 Overheidsbemoeienis
Studiepunten: 3
College-uren: 6

De overheid wil ouders steunen, maar hoever wil en mag zij gaan? Wat is de juiste balans tussen betrokkenheid en terughoudendheid? Opvoeden wordt vaak gezien als oorzaak en oplossing voor allerlei maatschappelijke problemen. In publieke debatten en beleid komen oordelen naar voren over opvoeding,  de meest geschikte ondersteuning en de opvoedkundige capaciteiten van ouders. Naar aanleiding van recente gezinsdrama’s gaan er stemmen op voor meer en eerder overheidsingrijpen.
Dit thema wil  tot nadenken aanzetten over de steun die ouders nodig hebben en de rol van de overheid daarin.
Van ouds heeft de overheid  invloed gehad op de gezinsopvoeding als het gaat om situaties waarin ouders niet meer in staat zijn hun kinderen zelf op te voeden en/of waar het leven, de gezondheid en het welzijn van kinderen/jongeren worden bedreigd.
In deze module zal aandacht worden besteed aan de diverse vormen van overheidsinvloed zowel in relatie de gezinsopvoeding als in relatie tot de kinderen/jongeren zelf.

B1.04 Beroepslijn – Pedagogisch beleid
Studiepunten: 3
College-uren: 6

Vanuit welke visie werkt onze nieuwe peuterspeelzaal? Waar halen we gekwalificeerd personeel vandaan? Hoe kunnen we ouders beter bij onze dagelijkse gang van zaken betrekken? Diverse (pedagogische) organisaties ontwikkelen voortdurend beleid om deze en andere problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen. De beroepstaak ‘Pedagogisch beleid beoordelen en ontwikkelen’ staat centraal in deze periode. Beleidsteksten spelen hierin een belangrijke rol. In deze modulen worden beleidsplannen (vanuit de overheid) bestudeerd. Daarnaast stel je zelf een schriftelijk beleidsadvies op. Daarvoor voer je ook een klein documenten- en praktijkonderzoek uit voor een organisatie die bij Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) betrokken is. VVE speelt in een heel aantal werkvelden van de hbo-pedagoog een rol. 

C1.06 Beleidsadviezen
Studiepunten: 2
College-uren: 5

Deze module levert een bijdrage aan de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om een actieve bijdrage te leveren aan het (pedagogische) beleid binnen een organisatie

C1.07 Praktijkonderzoek 2
Studiepunten: 3
College-uren: 7

Interviewen, enquêteren, observeren… Er zijn allerlei mogelijkheden om informatie te verzamelen om je onderzoeksvragen te beantwoorden. Wat zijn de voor- en nadelen van deze vormen? En wat doe je eigenlijk met al die informatie die je verzamelt? In deze module leer je hoe je een praktijkonderzoek kunt plannen, data kunt verzamelen, analyseren en presenteren en bestudeer je onderzoeken van anderen.
Hieronder vind je per module een kort overzicht van de inhoud. Wil je alle details lezen, zoals de specifieke moduledoelen? Download dan de studiegids Pedagogiek jaar 2 (pdf).

T2.01  Wat is waarheid?
Studiepunten: 4
College-uren: 6

Zijn er onveranderlijke waarheden in een veranderende wereld? Bestaan er absolute waarheden of is ´waarheid´ een relatief of subjectief begrip? Welke kennis is betrouwbaar? Hoe betrouwbaar is wetenschap en wat is kennen precies? Dit zijn enkele van de vragen die binnen dit thema onderzocht zullen worden, door te kijken naar hoe beroemde filosofen over deze vragen dachten.

B2.01  Beroepslijn – Preventieve activiteiten
Studiepunten: 3
College-uren: 6

Wat moeten ouders en opvoeders weten en kunnen om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling? En hoe kunnen pedagogen ze daarbij ondersteunen? Dat is wat in deze periode centraal staat. In de beroepslijn gaat het om de
beroepstaak ‘Preventieve activiteiten gericht op het vergroten van opvoedingskennis en –vaardigheden’. Daarvoor wordt het begrip preventie uitgediept en verschillende vormen van opvoedingspreventie worden besproken. Je voert zelf de beroepstaak uit door in de opdrachten richting ouders een praktische vertaling te maken van informatie over ontwikkeling van kinderen. Tijdens de werkcolleges werk je samen met je medestudenten aan de opdrachten en geven jullie elkaar feedback.

C2.01  Analyse van gedrag
Studiepunten: 4
College-uren: 8

Soms lijkt menselijk gedrag voorspelbaar, maar blijkt het bij nader inzien minder vanzelfsprekend dan in eerste instantie leek. Soms is van alles geprobeerd om het gedrag te veranderen, maar heeft het weinig resultaat. Is gedrag wel te begrijpen? En hoe is gedrag te beïnvloeden? Als dit vragen zijn die je herkent, zul je met veel belangstelling deze module volgen.’ Gelet op de verscheidenheid en complexiteit van het gedrag van mensen is het niet verbazingwekkend dat psychologen het gedrag van mensen vanuit verschillende invalshoeken proberen te begrijpen. In deze module zal het menselijk gedrag bekeken worden vanuit zes stromingen: psychoanalyse, behaviorisme, humanistische psychologie, cognitieve psychologie, systeemtheorie en de omgevingspsychologie. Doel is het leren analyseren van het gedrag om te komen tot verklaringen en mogelijkheden tot beïnvloeding.

C2.02  Artikel schrijven
Studiepunten: 2
College-uren: 4

Soms is het schrijven van artikelen de beste manier om informatie over te brengen of mensen tot nieuw gedrag te stimuleren. Bijvoorbeeld omdat je daarmee een grote groep tegelijk bereikt, een doelgroep kan benaderen die je anders moeilijk kan bereiken of omdat je via een artikel vrij veel informatie kan overbrengen die ook later nog is na te lezen. Helaas ervaren veel mensen een grote drempel om een artikel te schrijven. Deze module wil onder andere door de schrijfvaardigheden te vergroten een stimulans zijn voor het schrijven van een artikel. Het kunnen schrijven van een artikel is namelijk een vaardigheid die hbo-pedagogen bij verschillende beroepstaken in kunnen inzetten. In de beroepslijn in periode 2 zal er gewerkt worden aan een eigen artikel gericht op het vergroten van de opvoedingskennis en vaardigheden van
ouders.

T2.02  Speciale opvoeding
Studiepunten: 4
College-uren: 5

De meeste kinderen worden thuis door hun ouders opgevoed. In veel gevallen verloopt deze opvoeding zonder grote problemen. De opvoeding kan echter ‘speciaal’ zijn wanneer het gaat om kinderen die speciale aandacht nodig hebben.
In deze module staat de zorg voor, de opvoeding van en het onderwijs aan speciale groepen kinderen en jongeren in verleden en heden centraal. Er zal aandacht worden besteed aan de (speciale) medisch-pedagogische zorg van het jonge kind en het schoolkind gedurende de 19e en 20e eeuw. Daarnaast besteden we aandacht aan de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen met een verlies, een zintuigelijke, motorische en/of een verstandelijke beperking.

B2.02  Beroepslijn – Speciale opvoedingssituaties
Studiepunten: 4
College-uren: 8

Alle ouders hebben wel eens vragen over de opvoeding. Soms zijn er echter bijzondere gebeurtenissen, relationele conflicten, omstandigheden die ervoor zorgen dat de ontwikkelingskansen van het kind in gedrang komt. Daarnaast kunnen de opvoeders te maken met kinderen die om diverse redenen meer vragen van de opvoeder dan gemiddeld, zodat er sprake is van speciale opvoedingssituaties. Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderen die een bepaalde diagnose, zoals autisme, adhd of een (andere) vorm van (gedrags)problematiek hebben. Deze module concentreert zich op deze laatste vorm van
specifieke opvoedingssituaties. De beroepstaak ‘opvoeders begeleiden in complexe en/of speciale opvoedingssituaties’ wordt in deze module geoefend door te werken aan een eigen casus. Je maakt een hulpverleningsplan gericht op deze
casus. Informatie grond waarvan je het handelingsplan maakt, verzamel je in ieder geval door middel van een gesprek en observatie.  

C2.03  Pedagogische adviezen voor speciale kinderen
Studiepunten: 4
College-uren: 8

Als een diagnose is gesteld, stopt het werk niet voor de opvoeder. Het zoeken naar een aanpak die werkt in deze specifieke situatie bij dit specifieke kind is geen eenvoudige opdracht. Gerichte handvatten kunnen behulpzaam zijn voor opvoeders. Deze module doet een eerste handreiking om je daarin te bekwamen. Inzicht in de meest voorkomende (gedrags)problemen bij kinderen is daarbij noodzakelijk. Omdat handvatten geen trucs moeten zijn, maar het meest waardevol zijn als ze ingebed zijn in een bredere visie op (gedrags)problemen, is er tijdens de module ook veel aandacht voor onderliggende theorieën en
meningsvorming rondom diagnose en aanpak.

C2.04  Observeren
Studiepunten: 3
College-uren: 4

Observeren doen we de hele dag. We zien kinderen, we zien volwassenen en we zijn getuige van allerlei interacties. Vrolijk, gezellig, problematisch, kwetsend – we hebben er al gauw een mening over. Maar wat gebeurt er echt? Hoe kunnen we wat we zien en horen objectief beschrijven en juist interpreteren? Om informatie uit observaties te gebruiken in de begeleiding van cliënten is het belangrijk om doelgericht en systematisch aan de slag te gaan. En betrouwbaar rapporteren is daarbij ook een hele kunst. In deze module leer je hoe je observatie als betrouwbare bron voor informatie gebruikt. 

T2.03  Het brein
Studiepunten: 4
College-uren: 6

Soms zouden we graag bij anderen in het hoofd willen kijken. Wat gebeurt daar nu precies? Letterlijk onder het schedeldak kijken, is voor ons nog niet mogelijk, maar neurowetenschappers zijn steeds beter in staat om via allerlei methoden te onderzoeken wat er in de hersenen gebeurt. Levert het nu ook echt inzichten op die belangrijke zijn voor het leer-, en opvoedingsproces en het begeleidingsproces van (mede)opvoeders of is het een hype?

B2.03  Beroepslijn – Nieuwe producten op maat ontwikkelen
Studiepunten: 3
College-uren: 8

In de beroepspraktijk verandert veel. Elke beroepskracht loopt zo nu en dan tegen problemen aan. Waarom werkt dit wel of niet? En elke beroepskracht krijgt af en toe ideeën voor iets nieuws, zoals een protocol, een methodiek of voorlichtingsmateriaal. Nieuwe dingen ontwerpen en bestaande interventies verbeteren kan alleen door planmatig aan de slag te gaan. Methodieken dienen goed beschreven en onderbouwd te zijn. Past het bij de doelgroep? Kan ik het onderbouwen met literatuur? En zijn de gebruikers er tevreden over? Met deze vragen gaan we aan de slag in de module. Je gaat een product beschrijven en evalueren. 

C2.05  Praktijkonderzoek 3
Studiepunten: 4
College-uren: 8

Opvoedcursussen, gezinsbehandelingen of individuele hulpverlening – er wordt van alles uitgevoerd door HBO-pedagogen. Maar werkt het ook? Of zouden we evengoed iets anders kunnen doen, of zelfs niets? Hoe krijgen we zicht op de effecten van hulpverlening of interventies? In deze module kijken we naar verschillende onderzoeksdesigns en het omgaan met gegevens (data). Verschillende soorten onderzoek leveren verschillende soorten bewijskracht. We verdiepen ons in statistische toetsen om wetenschappelijke onderzoeken kritisch te kunnen lezen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om betere professionals te worden en meer te kunnen bereiken voor ouders, jongeren en kinderen. 

T2.04  Intercultureel
Studiepunten: 4
College-uren: 6

Opvoeden in Afrika, China of Marokko is anders dan in Nederland. Maar waar zitten die verschillen in? En hoe komt dat bij elkaar in een multicultureel land? Hoe beïnvloedt cultuur opvoeding? Dat is de hoofdvraag van interculturele pedagogiek.
In deze module vergelijken we de opvoedingsdoelen en het opvoedingsgedrag van allochtone ouders en autochtone ouders. In een land als Nederland waarin gezinnen vanuit verschillende culturen wonen, is het belangrijk dat een pedagoog weet hoe er opgevoed wordt binnen verschillende culturen en hoe hij of zij het best met allochtone ouders kan communiceren. Allochtone ouders en jongeren leven in twee culturen. Dat kan spanningen met zich meebrengen en problemen opleveren. Er zijn allerlei multiculturele thema’s die we in deze module aan kunnen snijden, zodat het je verder kan vormen. 

B2.04  Beroepslijn – Training ontwikkelen
Studiepunten: 5
College-uren: 10

Als beroepsopvoeder is het van groot belang om jezelf te blijven ontwikkelen: een leven lang leren. Hierdoor blijft de professional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op zijn/haar werkgebied en werkt hij/zij voortdurend aan het vergroten van de persoonlijke kennis en vaardigheden. In de beroepstaak ‘competenties van andere beroepsopvoeders vergroten door voorlichting of advisering’ ondersteunt de hbo-pedagoog dit leren van de beroepsopvoeder, bijv. door het coachen van de beroepsopvoeder op de werkvloer, het geven van voorlichting of advies via een artikel of internet. In deze module staat het vergroten van de competenties van beroepsopvoeders door middel van een training centraal. 

C2.06  Trainen
Studiepunten: 4
College-uren: 10

Je wilt anderen stimuleren tot en begeleiden in verandering door middel van een training. Maar hoe doe je dat? Wie voor het eerst een workshop of training gaat verzorgen, kan wel wat kennis en oefening gebruiken. Hoe maak je anderen duidelijk wat je te melden hebt en hoe giet je dat in een vorm waardoor ze echt iets leren? Op welke manier kun je dit zo effectief mogelijk uitvoeren? In deze module leer je trainingen zo te ontwerpen en te begeleiden dat de deelnemers gericht en gemotiveerd leren. Naast het ontwerpen van trainingen is er ook aandacht voor presentatievaardigheden, communicatiepatronen, groepsprocessen en je eigen rol in de training.