RAOS

Ben jij een schoolverlater met een mbo (niveau 4), havo of vwo-diploma? Heb je een of twee jaar geleden na je opleiding een andere keus gemaakt en wil je nu toch het onderwijs in? Heb je hart voor jongeren en je vak? Ben je enthousiast en wil je praktisch aan de slag? Kun je zelfstandig werken en bezit je een goede hoeveelheid discipline? Dan is de route van Opleiden in de School (OidS) van RAOS iets voor jou!

Sinds 2001 werken wij als christelijke/reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs en Driestar hogeschool intensief samen aan het opleiden van nieuwe docenten in een opleidingsschool. Deze opleidingsschool vormt een krachtig partnerschap met als participanten enerzijds zeven christelijke/reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs (opleidingslocaties) en anderzijds Driestar hogeschool.

Sinds 2018 hebben wij een samenwerkingsverband met de Hogeschool Rotterdam (HR) voor de volgende opleidingen: aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, techniek, maatschappijleer (burgerschap) en Frans. Klik hier voor meer informatie!

Onze opleidingen

Leraar voortgezet onderwijs Duits Leraar voortgezet onderwijs Engels Leraar voortgezet onderwijs Nederlands Leraar voortgezet onderwijs Economie Leraar voortgezet onderwijs Geschiedenis Leraar voortgezet onderwijs Wiskunde Leraar voortgezet onderwijs Godsdienst
De Opleidingsschool RAOS

De Opleidingsschool RAOS

Op www.endanbenjeleraar.nl en www.onderwijsloket.com vind je antwoord op de meeste vragen over leraar worden. Hoe je met jouw achtergrond leraar kunt worden, welke opleiding je kunt volgen en alles wat je nog meer wilt weten over werken in het onderwijs.
Praktijkgericht onderzoek neemt vanaf het eerste jaar in de opleiding een prominente plaats in. De onderzoeken die studenten uitvoeren vinden plaats op de schoollocatie. We hebben daartoe een onderzoeksprogramma opgesteld. Dit onderzoeksprogramma bestaat uit drie thema’s waarbinnen onderzoek kan plaatsvinden:
  1. Leraar en christelijke identiteit
  2. Leraar en professionaliteit
  3. Leraar en (school)omgeving
Deze thema’s voorzien in een behoefte van de schoollocaties en dienen ter professionalisering van de onderzoekende student (en eventueel collega’s). Hierbij moet vermeld worden dat locatie-overstijgend (RAOS-breed) onderzoek tot de mogelijkheden behoort.

We weten ons als scholen aan elkaar verbonden op het gebied van identiteit en visie op onderwijs. Kenmerkend voor het curriculum van ons samenwerkingsverband is dat er een substantieel deel van de opleiding plaatsvindt op de opleidingslocatie van de opleidingsschool, namelijk 40%. Naarmate de studie vordert, neemt het uitvoeren van onderzoek een grotere plaats in. Deze manier van werken werpt duidelijk vruchten af. Door studenten op de scholen te laten participeren zorgen we voor een goede aansluiting van de studie op het beroep. Er ontstaat een lerende gemeenschap waar de leraren in opleiding en zittende docenten baat bij hebben. Excellentie wordt bevorderd bij iedere student op zijn niveau met zijn of haar talenten.

Het onderwijs in Nederland wordt gegeven in een internationale omgeving. Het onderwijs- en kennisniveau van ons land is daarom van cruciaal belang voor nu en de toekomst. Uit het internationaal vergelijkende PISA-onderzoek is gebleken dat de absolute scores van Nederlandse leerlingen op PISA 2009 minder goed waren dan die in 2003. Daarnaast blijkt dat het andere goed presterende landen beter lukt om hun leerprestaties te verhogen. Als opleidingsschool willen we een bijdrage leveren aan het langdurig hoogwaardig houden van ons onderwijs in deze internationale context. Het is van belang dat studenten en leerlingen het vanzelfsprekend vinden om een onderzoekende houding te hebben en daarnaast een leven lang te leren om een bijdrage te leveren aan de kennissamenleving. De academische opleidingsschool geeft impulsen aan docenten, management en leerlingen om te komen tot een kwalitatief hoger niveau.

In de afgelopen jaren hebben we met elkaar een opleidingsschool neergezet waar we dankbaar voor zijn. De komende jaren willen we de academische opleidingsschool verder uitbouwen en professionaliseren. Een van de dingen die hierbij alvast een plek heeft gekregen is het aanbod van opleidingen. Door de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam voorzien we in een behoefte van een diverser aanbod aan opleidingen. Je kunt dus ook bij de RAOS opgeleid worden voor één van de eerder genoemde opleidingen, in samenwerking met de HR.

De keuze voor het leraarschap wordt vaak bepaald door een innerlijke motivatie. Als aan deze motivatie ‘gehoor wordt gegeven’, start het leerproces van de student. Belangrijk bij het opleiden van leraren is het aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van de student. Op die manier wordt gevolg gegeven aan een natuurlijke behoefte in het leerproces. Het is aan de opleidingsschool om een leeromgeving te creëren waarin de student optimaal kan ontwikkelen.

Er zijn verschillende opleidingsmodellen waarmee de student zich kan ontwikkelen. De variant die sinds enkele decennia weer opgeld doet, is Opleiden in de school (OidS). Werkplekleren staat hierin centraal.

In onze optiek is het concept van OidS een goede variant voor het opleiden van leraren, omdat de praktijknabijheid gegarandeerd is en er een directe verbinding is tussen de leerwerkervaring en de opleiding. Direct, in de betekenis van inhoudelijk verbonden en qua tijd dicht bij elkaar liggend. Nadelen kunnen zich voordoen als een student te weinig kennisneemt van het geheel van het onderwijs of als de kwaliteit van de schoollocatie onder druk staat.

OidS sluit aan bij de visie van de RAOS op het leraarschap, zoals dat verwoord is in Essenties van christelijk leraarschap. Het pedagogisch-didactisch programma is een op maat gesneden leertraject dat grotendeels in de praktijk van de schoollocatie gevolgd wordt. De opleiding sluit aan bij de kennis en vaardigheden van de student en is gericht op ontwikkelen van die competenties die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren als leraar, zoals een onderzoekende houding. Een goed samenwerkingsmodel is nodig om de voordelen van OidS  te realiseren.