Wat kost een bachelor- of masteropleiding?

Om een opleiding te volgen betaal je elk jaar collegegeld. Op deze pagina leggen we je uit wat de kosten van jouw gekozen opleiding zijn.

Collegegeld

Er zijn twee soorten collegegeld in Nederland: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar instellingscollegegeld betaalt. Per collegejaar 2018/2019 betalen eerstejaars- (en soms tweedejaars)studenten binnen de sector Onderwijs de helft van het collegegeld. 

Kijk in deze infographic of jij in aanmerking komt voor de halvering van het collegegeld.

In de uitklapmenu's hieronder zijn de kosten voor de verschillende opleidingen weergegeven. (Voor de pabo en de lvo geldt de halvering voor de eerste twee jaar, voor Pedagogiek en de AD-PEP alleen voor het eerste jaar.)

Het wettelijk collegegeld in 2021-2022 bedraagt voor:

Voltijdopleidingen:
 • Pabo: € 2.168,-
Deeltijdopleidingen:
 • Pabo: €1.802,-
 • Leraar voortgezet onderwijs: € 1.936,-
 • Pedagogiek: € 1.802,-
 • AD Pedagogisch Educatief Professional: € 1.802,-
 • Masteropleiding Leren en innoveren: € 1.084,-
Duale opleidingen:
 • Pabo: € 2.168,-
 • Leraar voortgezet onderwijs: € 2.168,-
NB: Daarnaast heeft het kabinet een wetsvoorstel gemaakt om de collegegeldbedragen voor het collegejaar 2021/2022 te halveren in verband met de coronapandemie. Aangezien dit wetsvoorstel nog in voorbereiding is en hierdoor niet exact bekend is aan welke eventuele voorwaarden een student dient te voldoen staan hier de gehele collegegeld bedragen voor 2021/2022. Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen dan worden de wettelijke collegegeld bedragen gehalveerd (voor de Masteropleiding Leren en innoveren is deze verlaging al doorgevoerd in de genoemde prijs).
Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar instellingscollegegeld betaalt. Dit staat in artikel 7.46 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van bestuur en kan variëren per opleiding of groep studenten. De hogeschool ontvangt voor deze studenten geen bijdrage vanuit de overheid. Daarom wordt in de vaststelling rekening gehouden met de daadwerkelijke kosten om een hbo-opleiding te kunnen aanbieden.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regeling:
 • Het instellingscollegegeld is niet van toepassing als je met je tweede opleiding bent begonnen terwijl je de eerste opleiding nog niet hebt afgerond. In dat geval betaal je het wettelijk collegegeld voor je eerste inschrijving. 
 • Het instellingscollegegeld is niet van toepassing als je tweede bachelor- of masteropleiding de eerste zorg-of onderwijsbachelor/master is.
Het instellingscollegegeld in 2021-2022 bedraagt voor de opleiding:
 • Pabo: € 4.042,-
 • Leraar voortgezet onderwijs: € 6.415,-
 • Pedagogiek: € 4.042,-
 • Masteropleiding Leren en innoveren: € 5.331,-
Voor meer informatie over instellingscollegegeld kun je terecht op de website van DUO.

NB: Het kabinet heeft een wetsvoorstel gemaakt om de collegegeldbedragen voor het collegejaar 2021/2022 te verlagen in verband met de coronapandemie. Aangezien dit wetsvoorstel nog in voorbereiding is en hierdoor niet exact bekend is aan welke eventuele voorwaarden een student dient te voldoen staan hier de gehele instellingscollegegeld bedragen voor 2021/2022. Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen dan worden de instellingscollegegeldbedragen verlaagd met € 1.084 (voor de Masteropleiding Leren en innoveren is deze verlaging al doorgevoerd in de genoemde prijs).
Naast het collegegeld dient er soms rekening gehouden te worden met aanvullende studiekosten zoals studie- en moduleboeken. De kosten hiervan zijn voor de:

Pabo voltijdroute:
 • Boekengeld jaar 1: € 1.500,-
 • Boekengeld overige jaren: € 500,-
 • Werkweek jaar 1: € 100,-
Pabo deeltijdroute:
 • Boekengeld jaar 1: € 1.500,-
 • Boekengeld overige jaren: € 500,-
Pedagogiek:
 • Boekengeld leerjaar 1 en 2: € 600,-
 • Boekengeld leerjaar 3 en 4: € 250,-
Masteropleiding Leren en innoveren:
 • Boekengeld: € 600,-
 • Tweedaagse: € 200,-
 • Studiereis: circa € 750,- (afhankelijk van de bestemming)
De betaling van het collegegeld regel je via Studielink. Je vult hiervoor de digitale machtiging in. 
Je kunt Driestar hogeschool op twee manieren machtigen:
 1. Je machtigt de school om het bedrag in één keer van je rekening af te schrijven. Het bedrag wordt dan eind september (of zo snel mogelijk daarna) geïncasseerd.
 2. Je machtigt de school om het bedrag in tien termijnen van je rekening af te schrijven. In dat geval ben je €21 administratiekosten verschuldigd. Dit wordt geïncasseerd bij de eerste termijn. De bedragen worden vanaf eind september op de 27e van elke maand van je rekening afschreven t/m eind juni. Wanneer de 27e op een zaterdag of zondag valt, wordt het de vrijdag ervoor afgeschreven. 
Betaalt een bedrijf/werkgever namens jou het collegegeld? Dan kun je een factuur vragen die rechtstreeks door jouw werkgever wordt voldaan. Download hier het formulier. AD-PEP student: voor jou geldt dit formulier. Let op! Ook in dit geval ben je als student zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van het collegegeld. Wanneer jouw werkgever niet tijdig betaalt, word jij als student daarop aangesproken.
Wanneer je twee (of meer) studies naast elkaar volgt, hoef je alleen collegegeld te betalen bij de opleiding waar je als eerste ingeschreven bent. Dit levert de volgende mogelijke situaties op.

Eerste en tweede inschrijving aan Driestar hogeschool
In dit geval betaal je collegegeld voor je eerste inschrijving. Je hoeft verder niets te regelen voor je tweede inschrijving. Wanneer het bedrag voor de opleiding van de eerste inschrijving lager is dan het bedrag bij de tweede inschrijving moet je het verschil bijbetalen. Je ontvangt dan een aanvullende factuur. Dit is het geval wanneer je ingeschreven staat voor een deeltijd en een voltijd opleiding.

Eerste inschrijving elders, tweede inschrijving aan Driestar hogeschool
Is je eerste inschrijving bij een andere universiteit of hogeschool? Dan moet je het volledige collegegeld betalen bij die instelling. Je kunt als tweede inschrijving bij Driestar hogeschool per 1 september worden ingeschreven, mits je je collegegeld al hebt betaald. Je dient een ‘Bewijs Betaald Collegegeld’ in te leveren bij de afdeling Studentzaken. Dit bewijs vraag je op bij de hogeschool of universiteit waar je ingeschreven staat. Ook hier geldt dat wanneer het bedrag van de eerste inschrijving lager is dan de tweede inschrijving, je het verschil moet bijbetalen.

Eerste inschrijving aan Driestar hogeschool, tweede inschrijving elders
Het is natuurlijk ook mogelijk dat je eerste inschrijving bij Driestar hogeschool is en je een tweede studie elders wil volgen. In dat geval kun je een ‘Bewijs Betaald Collegegeld’ opvragen bij de afdeling Financiën van Driestar hogeschool. Dit bewijs lever je in bij de onderwijsinstelling van je tweede inschrijving.
Volg je een voltijdstudie of een duale studievariant? Dan kom je in aanmerking voor studiefinanciering en een studentreisproduct (OV). Meer informatie hierover vind je op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Tegemoetkoming leraren
Voor deeltijdopleidingen krijg je geen studiefinanciering. Het collegegeld is echter lager dan voor de voltijdopleiding en je kunt maximaal twee jaar een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen op grond van de regeling Tegemoetkoming leraren (TL). De hoogte is afhankelijk van je belastbaar inkomen. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Levenlanglerenkrediet
Studenten die niet in aanmerking komen voor studiefinanciering, een lening of een aanvullende beurs kunnen onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld te betalen. Dit heet het Levenlanglerenkrediet. Meer informatie hierover vind je op de website van DUO.

Lerarenbeurs
Ben je bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je een Lerarenbeurs aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verbreden of je wilt specialiseren. Deze lerarenbeurs vergoedt (deels) de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Bovendien kan je werkgever met de Lerarenbeurs een vergoeding krijgen om jouw vervanging tijdens studieverlof te bekostigen.

Om de lerarenbeurs aan te vragen heb je het BRIN (Basis Registratie Instellingen) nummer van Driestar hogeschool nodig. Dit is 15BK. Naast het BRIN nummer heb je één van de volgende opleidingscodes nodig:

Leraar voortgezet onderwijs Duits: opleidingscode 35193
Leraar voortgezet onderwijs Engels: opleidingscode 35195
Leraar voortgezet onderwijs Geschiedenis: opleidingscode 35197
Leraar voortgezet onderwijs Nederlands:opleidingscode 35198 
Leraar voortgezet onderwijs Economie: opleidingscode 35202
Leraar voortgezet onderwijs Wiskunde: opleidingscode 35221
Leraar basisonderwijs (pabo): opleidingscode 34808