Pabo - Aanmelden en toelatingseisen

Voor je je aanmeldt, vragen we je om de volgende informatie goed door te lezen.

Voor de pabo moet je een diploma hebben voor havo, vwo of mbo niveau 4.

Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van een van de vereiste diploma’s? Ook dan kun je worden toegelaten tot deze opleiding. In dat geval moet je een ander toelatingsonderzoek met positief resultaat afronden. Zie voor meer informatie Toelatingsonderzoek 21+ hieronder.

Wil je met een mbo-diploma Onderwijsassistent of havodiploma de verkorte route volgen? Dan gelden er extra toelatingsvoorwaarden. Je moet een reken- en taaltoets maken, alsook een cognitieve-capaciteitentest. De uitslag bepaalt of je kunt deelnemen aan deze route.

Voor de deeltijdroute moet je minimaal 21 jaar oud zijn bij aanvang van de opleiding. 

Voor het zij-instroomtraject gelden andere voorwaarden. Klik hier voor meer informatie.

Voor elke pabostudent is de landelijke rekentoets (instaptoets) van Cito verplicht. Deze dien je in het eerste jaar voor 1 februari te halen. Totaaltijd van de toetsafname is 100 minuten.

De opgaven hebben te maken met de volgende hoofdonderdelen:
 • Hoofdrekenen (17 opgaven, 17 minuten)
 • Basisvaardigheden
 • Verhoudingen, breuken, procenten en kommagetallen
 • Meten en Meetkunde
 • Informatieverwerking, statistiek en verbanden 

Vereiste resultaten

Voor 1 februari 2023 een score van minimaal 103 op de Wiscat. Tijdens de Warm Welkom Dagen krijg je de mogelijkheid om deze toets te maken. Scoor je direct meer dan 103 punten (de landelijke vastgestelde norm), dan heb je dit onderdeel gehaald en hoef je dit tijdens je studie niet nogmaals te doen.
Scoor je onvoldoende? Dan zijn er tijdens de eerste helft van het cursusjaar nog drie kansen om de toets voor 1 februari te halen. Deze toets is voorwaardelijk om je studie op de Pabo te kunnen voortzetten.

Voorbereiden op de toets

De voorbereiding voor de toets is de verantwoordelijkheid van jou als student.
Er zijn veel mogelijkheden om je voor te bereiden op de toets:

a. Oefentoets
Maak de oefentoets die Cito op de website heeft staan:
http://www.cito.nl/onderwijs/hoger%20onderwijs/ho_toetsen_pabo/wiscat_pabo/oefentoets

b. Basisvaardigheden Rekenen, door Ed de Moor e.a., ISBN 9789001822972, Uitgeverij Wolters-Noordhoff.
'Basisvaardigheden Rekenen' is een remediërende methode voor (aankomende) pabostudenten om zelfstandig deficiënties op het gebied van rekenen weg te werken.
De stof is opgedeeld in kleine stappen. Per twee pagina's wordt één onderwerp behandeld en voorzien van een duidelijk voorbeeld. Ieder onderwerp is voorzien van oefenvragen. Op de bijgeleverde cd-rom staan nog meer oefenvragen en een diagnostische toets per hoofdstuk. Zo kan de student net zo lang oefenen tot hij de stof beheerst. Ook in de verdere studie blijft 'Basisvaardigheden Rekenen' een handig naslagwerk. (kosten ca. € 30)
Op de onderstaande site vind je een oefentoets van Noordhoff: http://www.basisvaardighedenrekenen.noordhoff.nl
 
c. Online leeromgeving 
Via de website http://wiscat.erasmusbijles.nl/wiscattraining/ zijn werkboeken te bestellen. Hier kun je je tevens inschrijven voor een wiscattraining. Kosten hiervan zijn voor eigen rekening.
 
d. “Competent, Rekenen 3F” door Jos Baars e.a., uitgeverij Educatief B.V. , ISBN 9789041509116.
De methode is opgedeeld in vier domeinen.
 1. Getallen. In dit onderdeel worden de gewone bewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen behandeld,
 2. Verhoudingen. Bij dit onderdeel kunt u denken aan sommen over procenten, schaal en tabellen,
 3. Meten en Meetkunde. Dit onderdeel gaat over meetkundige figuren en patronen.
 4. Verbanden. In dit onderdeel komen bijvoorbeeld woordformules en grafieken aan de orde. Het boek beval veel theorie met voorbeelden. Het heeft een duidelijke indeling en veel oefenopgaven. Achterin het boek staan verdiepingsopgaven op een hoger niveau.
Voor meer informatie en oefentoetsen:
https://www.cito.nl/onderwijs/hoger-onderwijs/pabo-wiscat/wiscat-oefentoets
 
 

Iedere student moet zich aanmelden bij Studielink. Dit is het centrale aanmeldsysteem van alle hogescholen en universiteiten in Nederland. De aanmeldpagina van Driestar hogeschool vind je via: driestar-educatief.studielink.nl. Je kunt daar inloggen met je DigiD.

Let op! Als je kiest voor de zij-instroom studievariant geldt er een andere intakeprocedure. Deze begint niet met het inschrijven via Studielink. Kijk op de opleidingspagina voor de details over deze intakeprocedure.

Voor alle andere studievarianten geldt het volgende stappenplan:

 1. Vul je persoonsgegevens in
 2. Selecteer de opleiding van je keuze. Let op de juiste studievariant: voltijd, deeltijd, duaal, etc.
 3. In Studielink krijg je bij ‘Mijn Studielink’ de to-do-lijst te zien met de acties die je moet uitvoeren.
 4. Voer de betaalgegevens in nadat je een bericht hebt gekregen dat de inschrijving is verstuurd naar de onderwijsinstelling.
 5. Vul een digitale machtiging in van het collegegeld.
 6. Er vindt nu een controle plaats van je persoonsgegevens en de vooropleiding. Dit doen wij.
 7. Binnen een aantal weken krijg je bericht van ons met daarin jouw aanmeldgegevens.
 8. Met elke aankomende student plannen we een persoonlijk kennismakingsgesprek. 
 9. Begin juli ontvang je de informatie voor het nieuwe studiejaar.
 10. Na ontvangst van de digitale machtiging ben je officieel student aan de Driestar hogeschool.

Je kunt met al je vragen over het inschrijven via Studielink terecht op de website van Studielink: VRAAGbaak. Je mag natuurlijk ook contact opnemen met onze afdeling Studentzaken.

Driestar hogeschool hecht veel waarde aan de grondslag: de Bijbel en drie gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis). We verwachten dat al onze studenten deze grondslag respecteren. Dit betekent dat je ook de onderdelen van het programma doorloopt die hierop zijn gebaseerd. We bespreken dit graag met je in ons kennismakingsgesprek.

Ben je niet bekend met de Bijbel? Dan is het extra belangrijk dat je goed kijkt of onze hogeschool bij je past. Het kan nuttig zijn om een aantal teksten te lezen. Denk hierbij aan de eerste 11 hoofdstukken van het eerste bijbelboek: Genesis en het tweede evangelie: het boek Markus. Verder raden we je aan om uit de Heidelbergse Catechismus de ‘zondagen’ 1 t/m 7 en 23 te lezen. Dit geeft je een goed beeld van onze grondslag. In het studiemateriaal dat we hanteren zijn onder andere teksten van christelijke auteurs opgenomen. Hier vind je een voorbeeld van een boek dat wordt gebruikt. We relateren dit type onderwijsmateriaal aan de opleidingsdoelen en het is onderdeel van de stof die wordt getoetst.

Driestar hogeschool heeft voor de pabo een onderwijs- en examenreglement (OER) vastgesteld. Je vindt dit reglement op deze pagina. Als student heb je een aantal rechten en plichten. Deze hebben we opgesomd in het studentenstatuut. Als je bij ons een opleiding volgt, gaan we ervan uit dat je deze documenten hebt bekeken en akkoord gaat. Je kunt het studentenstatuut hier downloaden.

We nemen graag de tijd om persoonlijk kennis met je te maken. We praten met je over de christelijke identiteit van de opleiding, de uitslag van de studiekeuzecheck en wat jouw verwachtingen van de opleiding zijn. Dit gesprek vindt plaats op de hogeschool in Gouda. We geven je tijdens het gesprek advies over jouw studiekeuze.

Elke student die zich voor 1 mei inschrijft heeft recht op onderstaande studiekeuze-activiteiten. Nadat je deze activiteiten hebt gedaan, krijg je vanuit de hogeschool een advies. Wanneer je je na 1 mei hebt ingeschreven, heb je tot 15 juni de tijd voor het studiekeuze-traject. Wanneer je je na 15 juni aanmeldt, kan het zijn dat je zowel het proefstuderen als de kans voor het maken van een reken- en taaltoets hebt gemist. 

Als je volgend jaar gaat studeren is het belangrijk om je nu al goed voor te bereiden. Dat helpt je om een opleiding te kiezen die past bij jouw interesses. Tot 1 mei kun je je aanmelden voor de hbo-opleiding die je wilt gaan volgen. Na 1 mei kan de instelling beslissen of je tot de opleiding wordt toegelaten.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een flyer en een video gemaakt over welke stappen je het beste kunt doorlopen in jouw studiekeuzeproces. Zo kun je bijvoorbeeld proefstuderen of een open dag bezoeken om te kijken of een opleiding bij jou past. Ook Driestar hogeschool organiseert open dagen en meeloopdagen. Heb je interesse in een opleiding bij ons? Kom dan naar een van deze dagen toe.
Wil je de pabo volgen? Dan verwachten we dat je de volgende activiteiten hebt ondernomen:
 • Je hebt een open avond, open dag of voorlichting op het voortgezet onderwijs bezocht en /of een dag of avond proefstuderen (colleges volgen, gesprekken aangaan met medestudenten en met docenten).
 • Je hebt een dag meegelopen op een basisschool.
 • Je hebt de mogelijkheid om de rekentoets te maken voor de start van het cursusjaar. Je huidige school of de hogeschool informeert je hierover.
 • Je hebt een intake/kennismakingsgesprek gevoerd. Je schrijft een motivatie voor jouw studiekeuze en levert dit voor je gesprek in.
 • Heb je geen christelijke achtergrond? Tijdens ons kennismakingsgesprek bespreken we de rol die christelijk leraarschap in onze opleiding speelt en wat dit voor jou betekent.

Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van een van de vereiste diploma’s? Ook dan kun je worden toegelaten tot deze opleiding. In dat geval moet je een ander toelatingsonderzoek met positief resultaat afronden. De kosten voor dit toelatingsonderzoek zijn € 100. Bij toelating en inschrijving van een opleiding aan onze hogeschool, krijg je de helft van dit bedrag retour. Je kunt je aanmelden via studentzaken. Daarnaast geldt ook de bovenstaande toelatingseis en -toets voor de verschillende vakgebieden.

Sinds augustus 2015 moet je met een havo- of mbo-diploma ook aantonen dat je voldoende weet van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Dat doe je door toelatingstoetsen voor die vakgebieden te maken. Je hoeft als havoleerling deze toetsen alleen te maken voor de vakken waarin je geen eindexamen hebt gedaan (natuurkunde en biologie zijn dan voldoende voor natuur en techniek). Alle benodigde informatie over aanmelding en afname vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/studenten.

Driestar hogeschool biedt in september een bijscholingsprogramma voor de verschillende vakken. Wil je goed voorbereid te toets maken? Schrijf je dan in voor dit programma (op dit moment nog niet mogelijk)!
 
Je kunt zelf kiezen bij welke pabo je de toelatingstoets doet. Bij een positief resultaat ontvang je een certificaat dat 5 jaar geldig is bij alle pabo’s. Schrijf je in ieder geval tijdig in voor een opleiding aan onze hogeschool via Studielink. Nadat je dit hebt gedaan, krijg je informatie over het inschrijven voor deze toelatingstoetsen.